چگونه کلاس درس را اداره و کنترل کنیم؟                                                                                                             

از مهم ترین عواملی که در اداره ، کنترل و رهبری کلاس درس  به معلّمان  می تواند کمک کند و به عنوان عوامل مؤثر  مطرح می باشد :

الف) شخصيت معلّم         ب) دانش معلّم         ج) مهارت هاي تدريس

 -  مجموعه ای از ویژگی های رفتاری هرفرد،نماینده ي شخصیت آن فرد است .معلّم باید فردی صبور،خونگرم،مهربان و اجتماعی باشد.سعی کندبا رفتار های خوب و مناسب خود اثر مثبت بر رفتار دانش آموزان  بگذارد.

   - معلّمی در اداره ،هدایت و رهبری کلاس درس خودموفّق است که توانایی حل هوشمندانه ي تعارض ها و تضاد های موجود در مباحث کلاسی را دارا باشد. یعنی در هنگام بحث و گفت وگو ي دانش آموزان، با توجّه به روش های معقول، سعی کند آن تضادها و اختلافات را در بین دانش آموزان حل کند.

   - اگرمی خواهیدیک معلّم خوب وموفّق در اداره و کنترل کلاس باشید باید ازخودتان شروع کنید. باید آن قدر به موضوع درس مسلّط باشید که با بیان خوب و رسا،چنان درس بدهیدکه دانش آموز را مجذوب  خود نماید.دراین زمینه به خصوص معلّمان تازه کار می توانند به مطالعه ي کتاب های مربوط به روان شناسی تدریس یادگیری بپردازند. همیشه با توجّه به پیشرفت علوم و تکنولوژی در دنیا  ایجاب می کند معلّم از تازه های علم آگاه و باخبر باشد و در زمینه ي فنی و اجتماعی و چگونه برقراری ارتباط بادانش آموزان ،همیشه آماده باشد . معلّم پیوسته معلومات و اطّلاعات خودرا بایدبه روز ونو کند. باید علم خود را گسترش دهد تابتواند از عهده ي پاسخگویی به پرسش های دانش آموزان در سطح بالاتر بر آید. معلّم باید مفهوم یادگیری ویاد دادن را بداند.درس دادن شامل فعالیت های معلّم می باشدکه باعث واداشتن  دانش آموزان به توجّه،مشاهده،ایجادارتباط ،یادآوری ،استدلال و نتیجه گیری می شود.

  - معلّم باید نسبت به نیاز هاو احساسات دانش آموزان  کلاس حساس باشد . همه ي یادگیرندگان یک کلاس شما بچّه های باهوش نیستند. از نظر میزان هوش و توانایی ذهنی و جسمی و از نظر استعداد  متفاوت هستند. چه دانش آموزان با هوش  و چه دانش آموزان کم هوش  و چه دانش آموزان منظّم و مرتّب و چه آن هایی که سرکش و بازیگوش هستند،همگی نیاز به حمایت و تشویق دارند. معلّم نباید از انتقاد کردن، بیش از حد  لازم استفاده کند زیرا گاهی وقت ها انتقاد کردن بیش از حد معلّم ،می تواند تبدیل به حالت سرزنش و سرکوفت زدن از نظر دانش آموز جلوه کندو احتمالاً اثر تخریبی آن بیش از فوایدش خواهد بود.

  - معلّم باید کارهایش را قبل از ورود به کلاس سازمان یافته وآماده نماید یعنی از وقت و زمان خود به خوبی استفاده کند. از قبل برنامه ي آموزشی خود را تنظیم کرده و برای عوض کردن موضوع بحث و گفت وگو، از لحظه ها در کلاس خوب استفاده نماید. در کلاس فعالیت های متنوعی را به کار گیردزیرا باعث  می شود هر حادثه ي یادگیری، مقدمه و بهانه ای برای حادثه ي یادگیری دیگر باشد.

 -  معلّم تمام تلاش خود را باید بکار گیرد تا کلاس خود را به صورت زنده و شاد و فعّال اداره کندولی بر دانش آموزان فشاری بیش از حد توانشان وارد نکند. یک معلّم باید چنان فضای روانی مناسبی ایجاد کندکه دانش آموزان را نسبت به یادگیری مطالب ،گوش دادن و کنجکاو بودن آماده نگه دارد. موجباتی را فراهم نماید که هرچنددانش آموزان  درحال نشسته به یادگیری بپردازند.معلّم باید آگاه باشد و چنان کنترل کلاس را در اختیار  بگیرد که گویی چشمی نیز در پشت سر خود داردو هیچ وقت دانش آموزان نباید احساس کنند که تحت کنترل یا فشار معلّم هستند.

  - معلّمی هم حرفه وهم هنر است. معلّم باید مهارت های تدریس رابه نحو مطلوب درکلاس ودرموقیعت های مناسب  به کار بگیرد. به طوری که این مسئله   می تواند باعث جلب توجّه ،جذب و افزایش علاقه ي دانش آموزان  به سوی فعالیت های یادگیری شود. ارتباط معلّم با دانش آموزان باید مطلوب باشد. در آن صورت حاصل آن نوعی اشتراک اطّلاعات ، معلومات و مهارت ها میان معلّم و دانش آموزان خواهد بود.

 - یکی ديگراز راه های کنترل و مدیریت کلاس ،طرح پرسش های مناسب توسط معلّم  جهت برانگیختن تفکّر و جهت دادن به مسیر یادگیری دانش آموزان به هنگام انجام فعالیت هاست.معلّم بایداز انواع پرسش های علمی مانندپرسش های سازنده ،واگرا ،همگرا ،موضوع مدار ،فرد مدار و... استفاده کند .تنها از روش سخن رانی  در کلاس استفاده نکنید زیرا این روش به تنهایی برای دانش آموزان  به خصوص دانش آموزان بازیگوش و ناآرام که دوست ندارند گوش دهند و یا یادداشت برداری کنند،زیاد مفید نیست ونتیجه خوبی به همراه ندارد.معلّم باید دارای آن چنان شیوه ي رفتاری مطلوب،دوستانه ودرحد استاندارد آموزشی باشد که اکثریت دانش آموزان را به گوش دادن درس  علاقمند نمایدو غالباً باید نسبت به شنیدن عقاید و نظر های جدید دانش آموزان  تمایل نشان دهد.

  - معلّم براي این که دانش آموزان خودرا کنترل کند باید آن ها را بشناسد و آن ها را در امر یادگیری و سایر فعالیت های کلاسی مشارکت دهد.تشویق کندو استفاده از همکاری دانش آموزان در فعالیت های یادگیری امری ضروری برای رهبری ، هدایت ، اداره ي کلاس درس است. وقتی معلّم در مدیریت و امر یادگیری از آن ها کمک می گیریدآن ها احساس خوبی پیدامی کنند.حتّی شمامی توانید برای حل برخی از مشکلات کلاس با آن ها مشورت نمایيد و از آن ها نظر خواهی کنید. تا جايی که امکان دارد از اطّلاعات وآموخته های قبلی دانش آموزان در امر تدریس استفاده کنید.

  - معلّم باید مهارت آغاز درس را خوب انتخاب نماید .مثلاً بایک داستان ، بایک مشاهده، بایک پرسش خوب یا طرح  یک معمّا  درس را آغاز کند. معلّم باید بکوشد تادانش آموزان  کلاس خود را به نحوی به فعالیت وا دارد که هیچ یک از آنان احساس خستگی و یک نواختی نکنند. زیرا خستگی و یک نواختی خود عاملی برای پیدایش  شیطنت های دانش آموزان و بی نظمی در کلاس  است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 15:23  توسط حسين خدري  |